Privacy Reglement

Organisatie Gameplan respecteert je privacy en verwerkt persoonsgegevens die door jou worden verstrekt als vertrouwelijk. We verzamelen, gebruiken en bewaren dergelijke gegevens met alle zorgvuldigheid, in overeenstemming met de geldende Nederlandse en Europese regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. 

In dit document wordt het Privacybeleid van Organisatie Gameplan beschreven. Hierin wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen, hoe en met welk doel we deze gebruiken en welke voordelen je hiervan kunt ondervinden tijdens het gebruik van onze website. Neem even de tijd om de onderstaande gedeelten te lezen. 

Organisatie Gameplan

Organisatie Gameplan BV., handelsnaam ‘Organisatie Gameplan’ (hierna genoemd Organisatie Gameplan) gevestigd aan de Twijnstraat aan de Werf 9e, 3511ZE Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

Twijnstraat aan de Werf 9e, 3511ZE Utrecht; info@organisatiegameplan.nl.

Ronald Hanselaar is de functionaris Gegevensbescherming van Organisatie Gameplan en hij is te bereiken via ronald@organisatiegameplan.nl

Door gebruik te maken van de website van Organisatie Gameplan, www.organisatiegameplan.nl (verder: de ‘website’), kun je onder andere online een strategietest doen, een licentie kopen en vragen- en feedbackformulieren insturen. Wanneer je een van de bovenstaande handelingen verricht, verstrek je persoonsgegevens aan Organisatie Gameplan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Organisatie Gameplan verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Informatie die je verstrekt binnen de context van een service (bijvoorbeeld de aankoop van een licentie) van Organisatie Gameplan, zoals je voor- en achternaam en bedrijfsgegevens, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer;
 • Overige informatie die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch;
 • Gegevens over je gebruik van onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type;
 • eventuele andere informatie die u vrijwillig verstrekt aan Organisatie Gameplan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ronald@organisatiegameplan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Organisatie Gameplan verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van licentie aankoop en betalingen (zoals het toekennen van een licentie, bevestiging van de ontvangst van een betaling in verband met je licentie, het versturen van de uitkomsten van de strategietest, beantwoorden van een verzoek om informatie);
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Je te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken;
 • Organisatie Gameplan B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Organisatie Gameplan verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiften.

Geautomatiseerde besluitvorming

Organisatie Gameplan gebruikt geen computerprogramma’s of -systemen die, zonder dat daar een mens tussen zit, geautomatiseerde besluiten nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Organisatie Gameplan bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een bewaartermijn van 5 jaar voor persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Organisatie Gameplan verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Organisatie Gameplan gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij volgens bovenstaande doelen bewaren in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Organisatie Gameplan en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ronald@organisatiegameplan.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Organisatie Gameplan wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Organisatie Gameplan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Om de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens te waarborgen, toegang ertoe door onbevoegden te voorkomen en erop toe te zien op dat de persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt, heeft Organisatie Gameplan passende fysieke, elektronische en beheertechnische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die Organisatie Gameplan online verzamelt te beschermen en te beveiligen. De website is voorzien van een firewall, die is ontworpen en ingesteld om de persoonsgegevens die van jou worden verzameld te beschermen tegen ongeautoriseerde en onbedoelde toegang.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ronald@organisatiegameplan.nl.